přihlášení

Registrace

Přihlašovací údaje

Heslo musí mít minimálně 8 znaků

     

Dodací adresa a kontakt

Sponzor

Registrující osoba (Sponzor) už je Distributorem firmy Dr.Nona, dobře zná naše produkty a marketingový plán. Díky svým znalostem a zkušenostem vám bude Sponzor vždy poskytovat poradenství a podporu.

PIN

Kód PIN dodatečně zajišťuje přístup do nastavení účtu a k údajům. Musí mít minimálně 4 číslice.
  
  

SPOTŘEBITEL MÁ PRÁVO:

 • nakupovat produkty pro vlastní spotřebu se slevou 20% na pobočkách ve všech zemích, kde má firma zastoupení,
 • účastnit se školících a společenských akcá pořádaných společností nebo jeho sponzorskou linií (v závislosti na podmínkách dané akce),
 • kdykoliv se stát Distributorem v souladu s aktuálním marketingovým plánem Firmy

SPOTŘEBITEL NEMÁ PRÁVO:

 • realizovat prodej produktů „Dr. Nona“, - používat logo spoločnesti „Dr. Nona“, - vytvořit si vlastní strukturu Distribútorů
 • v případě porušení podmínek může Společnost registraci kdykoliv zrušit
Ukončením registrace je nákup: Registrační komplet a libovolný produkt z Katalogu Produktů 'Dr.Nona', dle aktuálního ceníku.
Potvrzuji, že jsem pochopil výše uvedené podmínky registrace, přijímám je a dobrovolně se stávám Spotřebitelem.

DOKONČENÍM REGISTRACE SOUHLASÍTE S PRAVIDLY SPOLUPRÁCE A S ÚHRADOU REGISTRAČNÍHO POPLATKU 1300,- Kč .  

 • Registrace je dokončena souhlasem s  Pravidly spolupráce, zakoupením Registrační sady v hodnotě 1300,- Kč + prvním nákupem výrobků "Dr. Nona " v minimální hodnotě 50 bodů dle platného ceníku. Součástí Registrační sady jsou informačné materiály, Dynamický hydratačný krém 50ml a 1ks Cestovní set (Dynamik, Oční bazám, Krém na ruce, Solarisl tělové mléko - á5ml). Distributor má právo nakupovat produkty se slevou 35%.
Potvrzuji, že jsem se seznámil a akceptuji obchodními podmínkami

Pravidla spolupráce

                 Mezi těmito stranami:

 1. Společnost D.N.I.-EU, s.r.o. se sídlem U Zvonařky 16, Praha 2, 120 00, IČ: 25794345, DIČ:CZ25794345 -  (dále jen „Společnost“). Společnost je výhradním zástupcem firmy „Dr. Nona International, Ltd.“, Izrael.
 2. Distributor – fyzická nebo právnická osoba, registrovaná v databázi Společnosti, způsobilá k právním úkonům, spolupracující se Společností dle zásad stanovených v Pravidlech spolupráce a Marketingovém plánu.

§1 Cíl a předmět Pravidel spolupráce

 1. Cílem podmínek je stanovit zásady spolupráce Distributora a Společnosti v oblasti distribuce produktů nabízených Společností (dále jen „Produkty”).
 2. V rámci spolupráce mezi stranami Společnost uděluje Distributorovi právo nakupovat produkty s uvedenou slevou pro svou vlastní spotřebu nebo pro další prodej, v souladu s ustanoveními v Marketingovém plánu a Pravidlech spolupráce.  Organizování následného prodeje, jako i všechny závazky Distributora vyplývající z obchodování, leží na straně Distributora.
 3. Soupis nabízených Produktů je Společností zveřejňován v aktuálním ceníku a na internetových stránkách -  www.drnona.eu.
 4. Právo na zakoupené zboží a také odpovědnost k němu (např. podmínky skladování), přechází na Distributora momentem úhrady a převzetí Produktů. Společnost prohlašuje, že Produkty zůstávají vlastnictvím Společnosti až do momentu úhrady jejich stanovené ceny Distributorem do rukou Společnosti.
 5. Nákupy se realizují bezprostředně v prodejním místě Společnosti nebo v podobě balíkové zásilky na základě telefonické, faxové nebo emailové objednávky ve shodě se Zásadami realizace objednávek, případně přes internet (na webových stránkách www.drnona.eu)  - ve shodě s Pravidly internetového systému objednávek.

§2 Registrace Distributora

  1. Osoba,  která má zájem o distribuci Produktů  musí  být zaregistrovaná, tj. musí vykonat následující kroky: vyplnit Registrační formulář, čímž dává souhlas s „Pravidly spolupráce”, a následně provést vstupní jednorázový nákup v hodnotě min. 100 bodů (viz. §3 Pojmy).
  2. Osobní data, uvedená v Registračním formuláři, jsou nezbytná k tomu, aby Společnost mohla Distributorovi poskytovat informace a vyplácet mu finanční odměny (provize a bonusy z prodeje Produktů) v souladu s pravidly Marketingového plánu.

§3 Pojmy

             Pojmy použité v Pravidlech spolupráce  mají níže popsaný význam:

 1. Marketingový plán  -  soubor pravidel, vydaných firmou „Dr.Nona International, Ltd.”, stanovující způsoby získávání slev nakupováním Produktů a rovněž možnosti finančních odměn.
 2. Startovní balíček -  soubor informačních materiálů  (např.: Katalog produktů, Marketingový plán, Pravidla spolupráce, Zásady realizace objednávek a rovněž cestovní sadu krémů), který Distributor obdrží při registraci.
 3. Bod – hodnotová jednotka, která  určuje cenu Produktu – každý Produkt má mimo ceny také hodnotu stanovenou v bodech.
 4. Zásady realizace objednávek – zásady zavazující obě strany v rámci realizace objednávek Produktů, buďto telefonem, faxem nebo e-mailem, dostupné rovněž na www.drnona.eu.

 1. Systém SOLARIS – internetový servis, sloužící k realizaci objednávek Produktů, registraci nových Distributorů, jako i realizaci spolupráce se Společností pomocí internetu na www.drnona.eu.
 2. Registrační formulář – dokument,  na který Distributor vyplní svá osobní data, nutná k zaregistrování v databázi Společnosti, na jehož základě Distributor obdrží identifikační číslo - ID, aby mohl realizovat své nákupy, navyšovat svou slevu a obdržet případné finanční odměny.
 3. Spolupráce – provedením registrace ze strany Distributora je naplněn skutek uzavření dohody o spolupráci mezi Společností a Distributorem, jejíž podmínky jsou stanoveny těmito Pravidly spolupráce  a Marketingovým Plánem.
 4. Zúčtovací období – období, za které se provádí výpočet obratů prodeje a výpočet provizí -  1 kalendářní měsíc.

§4 Zásady spolupráce, práva a závazky

 

 1. Zásady spolupráce:
 1. Distributor není pracovníkem Společnosti, působí samostatně mimo Společnost, samostatně stanovuje čas, místo i způsob vykonávání své činnosti.  Společnost v žádném případě nezavazuje Distributora k vykonávání prodejní činnosti.
 2. Distributor vykonává činnost vlastním jménem a na svou zodpovědnost. Nese veškeré náklady a právní závazky spojené s jeho činností. Společnost není povinna dodávat Distributorovi pracovní pomůcky nebo refundovat jeho náklady, nestanoví-li zvláštní ujednání mezi Společností a Distributorem jinak. Bez ohledu na předešlé, může Distributor využívat materiály a pomůcky určené Společností k jeho užívání.
 3. Distributor není oprávněn vstupovat do závazků jménem Společnosti, vystupovat jejím jménem, činit prohlášení nebo provádět  jakékoli právní úkony jménem Společnosti. V jednání se třetími osobami je Distributor povinen podle pravdy uvádět svůj vztah a způsob spolupráce se Společností. Distributor není oprávněn k převzetí jakýchkoliv plateb, určených ve prospěch Společnosti.
 4. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jednání třetích osob, jejichž služeb Distributor využívá v rámci spolupráce se Společností. Za jednání  těchto osob nese odpovědnost Distributor, jako za jednání vlastní.
 5. Vypořádání a placení daní a poplatků na sociální a zdravotní zabezpečení spadá do výlučné pravomoci Distributora, jednajícího vlastním jménem a na vlastní účet.  Společnost neodpovídá za zúčtování a platby daní či poplatků Distributora,  jako i jeho jiných finančních závazků.
 6. Distributor se zavazuje při své činnosti, týkající se spolupráce se Společností, postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy.

 

 1. Zásady nabídky Produktů:
 1. Distributor není oprávněn vydávat jakékoli materiály jménem Společnosti.
 2. Společnost zakazuje kopírování a rozmnožování firemních materiálů s cílem jejich dalšího prodeje.
 3. Distributor má právo nabízet produkty na své internetové stránce, blogu a jiných společenských portálech za podmínky, že název domény nebo profilu nesmí začínat výrazem „drnona“ (připouští se „XYdrnona“), přičemž název by měl být ze strany Společnosti schválen.
 4. Veškeré publikace a veřejná prohlášení nesmí obsahovat nepravdivé informace nebo narušovat důvěryhodnost Společnosti či Produktů. Společnost nenese odpovědnost za obsah publikací, vydávaných Distributorem.
 5. Distributor je oprávněn prodávat Produkty přes své internetové stránky, při dodržování podmínek Pravidel spolupráce. Veškeré problémy, které vzniknou při internetovém prodeji, jak právní, tak finanční, se týkají vlastníka internetové stránky/e-shopu.

 1. Distributorovi náleží následná práva:
 1. Distributor má pravo účastnit se marketingových, propagačních a integračních akcí, pořádaných Společností – a to dle podmínek dané akce, stanovených Společností.  Distributor Společnosti uděluje svůj souhlas se zveřejněním fotografií či videí z těchto akcí pro účely související s činností Společnosti.
 2. Distributor ma právo na umístění své vizitky na internetových stránkách Společnosti, s využitím funkce určené k tomuto účelu.
 3. S cílem nabídky Produktů a rozvojem své činnosti v rámci spolupráce má Distributor právo používat název a logo “Dr. Nona” ve vlastních publikacích, na svých internetových stránkách, společenských portálech, atp., za podmínky, že viditelným způsobem k názvu a logu firmy umístí nápis “Nezávislý Distributor”.
 4. Distributorovi není bráněno spolupracovat s ostatními hospodářskými subjekty nebo jednotlivci, nicméně:
 • Nemůže vést jednání či přednášky, týkající se činnosti Společnosti či produktů firmy Dr. Nona na tomtéž místě a ve stejném čase, jako jednání, týkající se jiných činností.
 • Nemůže nabízet produkty či služby jiných subjektů na jakýchkoliv setkáních Společnosti nebo v jejích prostorách.
 • Nemůže nabízet produkty nebo služby jiných subjektů na jakýchkoli setkáních Společnosti nebo v jejích prostorách.
 1. Distributor má právo využívat prostory Společnosti, určené k organizování besed a školení, a to výlučně na činnosti související se spoluprací se Společností.

4.  Závazky na straně Distributora:

 1. Distributor se zavazuje při registraci podat pravdivé informace o své osobě nebo firmě a informovat v případě jakékoli změny.  Společnost nenese právní ani finanční odpovědnost v důsledku nesprávných či neaktuálních osobních údajů Distributora.
 2. Distributorovi není dovoleno měnit svého Sponzora nebo se registrovat na více, jak jedno členské číslo (ID).
 3. Distributor se zavazuje zdržet se jakýchkoli činností a akcí, které by mohly uškodit Společnosti nebo jinému Distributorovi. 
 4. Distributor se zavazuje prodávat Produkty ve shodě s Marketingovým plánem a aktuálním ceníkem. Prodej Produktů na jakýchkoliv aukcích je zakázán. Taktéž je zakázán prodej Produktů Distributorům, podepsaným v Distributorské síti někoho jiného.
 5. Distributor je povinen starat se o své příjmy ze spolupráce se Společností.  Jejich výši si ověřuje telefonickým či emailovým dotazem v kanceláři Společnosti.  
 6. V případě potvrzení, že było narušeno ustanovení článků a) až d) tohoto paragrafu, je Společnost oprávněna k okamžitému zrušení dohody dle § 5. bod 4. těchto pravidel.

5. Závazky na straně Společnosti:

 1. Společnost Distributorovi garantuje, že jeho již jednou získaná sleva se nezmění, jako i jeho postavení ve struktuře, s výjimkou ustanovení dle § 5., bod č. 5.
 2. Společnost se zavazuje k vyplácení příjmů Distributora v daném zúčtovacím období, jejichž výše je určena Marketingovým plánem. Platby se uskutečňují nejdříve 5. den následujícího měsíce.
 3. Společnost vyplácí příjem na základě dokladu ve shodě s právním postavením Distributora (výdejovým dokladem, fakturou, nebo fakturou s DPH) nejpozději do 7 dní od obdržení dokumentu. Jiné formy vyúčtování jsou vázány na individuální domluvu se Společností.
 4. V případě chybných či nedostatečných údajů, potřebných k vyplacení příjmů, je Společnost povinna Distributora informovat o vzniklém problému. Společnost má právo pozastavit výplatu, dokud nebude dodán správný podklad k její realizaci.

 

                    §5 Doba trvání spolupráce

 1. Spolupráce dle těchto Pravidel je zahájena dnem jejich akceptace ze strany Distributora.
 2. Distributor může od dohody kdykoliv odstoupit, bez udání důvodu, písemným oznámením, doručeným do kanceláře Společnosti.  V tomto případě je možné znovu se zaregistrovat jako Distributor až po uplynutí šesti měsíců.
 3. Společnost může dohodu vypovědět v případě, pokud Distributor porušil Pravidla spolupráce a toto porušení nenapravil v termínu a dle podmínek, které mu byly písemně sděleny ze strany Společnosti.
 4. Společnost může dohodu vypovědět s okamžitou platností, při porušení Pravidel ve shodě s §4, bod a) až d), s touto skutečností bude Distributor písemně vyrozuměn.
 5. Pokud Společnost rozváže s Distributorem dohodu na základě Distributorova narušení Pravidel splupráce, je jeho ID v databázi zablokováno, nemůže dále nakupovat Produkty, ani registrovat nové klienty, ani jinak spolupracovat se Společností a jeho síť přechází k jeho Sponzorovi. V takových případech není možná opětovná registrace, s výjimkou udělení souhlasu prezidentem firmy “Dr. Nona International, Ltd.”.

 

§6 Prohlášení

 1. Společnost prohlašuje, že jako Výhradní regionální zástupce firmy “Dr. Nona International, Ltd.”, vlastní veškerá práva k Produktům, nezbytná k řádnému zabezpečení spolupráce s Distributorem.
 2. Společnost si vyhrazuje právo doporučit Distributorovi prodejní ceny výrobků dané ceníkem, za které je Distributor vázán Produkty nabídnout třetím osobám za účelem dosažení maximální efektivity. Doporučení je v souladu s respektováním zásad hospodářské soutěže na trhu a nevytváří pro Distributora žádnou právní povinnost.
 3. Po nákupu Produktů od Společnosti, Distributor při jejich dalším prodeji třetím osobám vystupuje samostatně vlastním jménem a na vlastní účet a je také subjektem odpovědným vůči třetím osobám za řádné plnění kupních smluv, vázaných k Produktům.
 4. Pokud z jednání nebo opomenutí Distributora ve vztahu k realizaci svých smluv při prodeji Produktů, vystoupí třetí strana s nároky vůči Společnosti, Distributor odškodní Společnost v nejširším přijatelném rozsahu. Kromě toho je Distributor povinen uhradit Společnosti veškeré náklady a náhrady za škodu, kterou Společnosti způsobil v souvislosti s takovými nároky třetích stran.

§7 Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je zbavena odpovědnosti za škody, vzniklé na straně Distributora, v důsledku nepředvídatelných skutečností a bez zavinění Společnosti.
 2. Společnost si vyhrazuje právo na změnu ustanovení Pravidel spolupráce na základě oznámení prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Změna vstoupí v platnost dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách www.drnona.eu. V případě nesouhlasu se změnami v Pravidlech spolupráce má Distributor právo odstoupit od dohody o spolupráci do 30-ti dnů ode dne vyhlášení změny, písemným oznámením na adresu sídla Společnosti.  Pokud Distributor i po oznámení změny Pravidel spolupráce ve spolupráci pokračuje, například tím, že realizuje nákup, prodej Produktů nebo provádí jinou podobnou činnost, je toto považováno se za jejich přijetí.
 3. Ustanovení Pravidel spolupráce jsou v souladu se zákony České republiky. V záležitostech, které nejsou upraveny Pravidly spolupráce, platí ustanovení Občanského zákoníku.
 4. Veškeré spory, vzniklé v průběhu realizace spolupráce Společnosti a Distributora, se budou nejprve řešit smírnou cestou mezi Distributorem a Společností. Pokud tímto způsobem nedojde k nápravě, budou všechny spory řešeny před příslušným soudem v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 5. Nedílnou součátí Pravidel spolupráce je Marketingový plán, který Distributor obdržel v rámci Vstupní sady při registraci.

 

 

                                                                                                            Pravidla spolupráce nabývají platnosti dne 25.8.2018

Prohlašuji, že tyto údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom (a) všech právních následků a odpovědnosti za uvádění nepravdivých údajů a prohlášení. Potvrzuji, že jsem pochopil (a) Pravidla spolupráce, souhlasím s nimi a dobrovolně se stávám Distributorem
souhlasím se zpracováním osobních údajů provozovatelem eshopu D.N.I. - EU, s.r.o. pro účely registrace a věrnostního programu
souhlasím se zpracováním osobních údajů provozovatelem eshopu D.N.I. - EU, s.r.o. za účelem zasílání marketingových informací